میزگرد بررسی تحولات شمال آفریقا و سیاست های جهانی

حضور در میز گرد بررسی تحولات شمال افریقا وسیاست های جهانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی   دانشگاه تهران  سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی

/ 0 نظر / 21 بازدید