وظایف مهندس ناظر بر شبکه لوله کشی گاز - مبحث 17 مقررات ملی ساختمان .

نکات قابل توجه همکاران عزیز مهندسین ناظر بر لوله کشی گاز فشار ضعیف 1/4 PSI :

01نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تـأیید نقشه های اجرائی ، تأیید مصالح مصرفی و نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار و...

02مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبلا توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که مهندس ناظر ضروری تشخیص دهد برای اطمینان از مطابقت مصالح با این مقررات باید آزمایش های لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

03در حین اجرای لوله کشی  ، مهندس ناظر هر چند بار که لازم بداند ، باید از کار بازدید نموده  و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید.

04در پایان کار ،  مهندس ناظر باید از کار اجرا شده بازدید نموده و صورت برداری از اشکالات موجود را جهت بر طرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید .

04مهندس ناظر موظف است در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گاز سوز مطابق این مقررات ( مبحث 17 ) در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد ، نقشه اجرائی و لوله کشی اجرا شده را تآیید نمایند.

05مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تآییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی ، انتخاب مصالح ، اجرا آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکشها و مجاری تآمین هوا جهت لوازم گاز سوز به عهده مهندس ناظر می باشد. 

06در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی ، اجرا مصالح و آزمایش ها می تواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید و لی در هر صورت تأییدیه نقشه های اجرایی و مسئولیت های ناشی از آنبه عهده مهندس ناظر می باشد.

/ 0 نظر / 35 بازدید